****  COMMODORE  64  BASIC  V2  ****

  64K  RAM  SYSTEM     38911  BASIC  BYTES  FREE

READY.